Jaros³aw Kaczyñski

Poznañ 28.07.2008.Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski odwiedzi³ 28 bm. Poznañ, gdzie spotka³ siê ze swoimi sympatykami. (bb/cat)

PAP/Bogdan Borowiak

***zdjêcie do depeszy PAP „J.Kaczyñski: bojkotujemy TVN, bo ³amie zasady przyzwoitoœci”***